Český komitét pro matematiku

Český národní komitét pro matematiku (dále jen komitét) representuje členství České republiky v Mezinárodní matematické unii (International Mathematical Union), která je mezinárodní vědeckou organizací nevládního charakteru, mající za cíl podporovat mezinárodní spolupráci v matematice.
Komitét byl zřízen rozhodnutím Akademické rady Akademie věd ČR dne 9. 5. 1995 na jejím 38. zasedání.
Komitét úzce spolupracuje s Českou matematickou společností, sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků, a při stycích s mezinárodními vědeckými institucemi zastupuje zájmy české vědy s cílem její integrace do vědy světové.
Ze své činnosti je komitét odpovědný svému zřizovateli. Ve své práci se řídí svým Organizačním a jednacím řádem a pokyny Rady pro zahraniční styky AV ČR.

Kontaktní adresa

Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc., tajemník ČKM
Západočeská univerzita
Katedra matematiky
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel. (+420) 37763 2637
fax: (+420) 37763 2602

Složení komitétu na období 2015 – 2018

Předseda: Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., MFF UK Praha
Místopředseda:   Prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., MÚ AV ČR Praha
Tajemník: Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc., FAV ZČU Plzeň
Členové: Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc., Ústav geoniky AV ČR Ostrava
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., MÚ AV ČR a MÚ SU Opava
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., ÚTIA AV ČR Praha
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., MFF UK Praha
Prof. RNDr. Jan Picek, CSc., TU Liberec
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., MFF UK Praha
Prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., MÚ AV ČR Praha
Prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc., MFF UK Praha

Aktuální informace z IMU

Interní informace a dokumenty