Český komitét pro matematiku

Český národní komitét pro matematiku (dále jen komitét) representuje členství České republiky v Mezinárodní matematické unii (International Mathematical Union), která je mezinárodní vědeckou organizací nevládního charakteru, mající za cíl podporovat mezinárodní spolupráci v matematice.
Komitét byl zřízen rozhodnutím výboru Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) na jeho zasedání dne 15. 6. 2019, a je pokračovatelem předchozího komitétu, který pracoval od r. 1995 pod gescí AV ČR.
Komitét úzce spolupracuje s Českou matematickou společností (ČMS), pobočným spolkem JČMF, a při stycích s mezinárodními vědeckými institucemi zastupuje zájmy české vědy s cílem její integrace do vědy světové.
Ze své činnosti je komitét odpovědný výboru ČMS. Ve své práci se řídí svým Organizačním a jednacím řádem a pokyny orgánů JČMF a ČMS.

Kontaktní adresa

Prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc., tajemník ČKM
Západočeská univerzita
Katedra matematiky
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel. (+420) 37763 2627

Složení komitétu na období 2019 – 2023

Předseda: Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., MFF UK Praha
Místopředseda:   Prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., MÚ AV ČR Praha
Tajemník: Prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc., FAV ZČU Plzeň
Členové: Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., MÚ AV ČR a MÚ SU Opava
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., ÚTIA AV ČR Praha
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., MFF UK Praha
Prof. RNDr. Jan Picek, CSc., TU Liberec
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., MFF UK Praha
Prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., MÚ AV ČR Praha
Prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc., MFF UK Praha

Aktuální informace z IMU

Interní informace a dokumenty